تبلیغات


بریده‌های کتاب

قسمت‌های از همون کتاب چمران که قبلا گفتم 

تو به عشق بزرگ‌تر از من نیاز داری و آن عشق خداست. باید به این مرحله تکامل برسی که تو را جز خدا و عشق خدا هیچ چیز راضی نکند.

آن قدر در وجودم عشق بود که حتی اگر تو هم می‌آمدی نمی‌توانستی مرا تسلی بدهی.

هر چیزی از عشق زیباست. تو به ملکیت توجه می‌کنی.من مال خدا هستم، تو هم. این وجود مال خدا ست.

عشق را در وجودتان بپذیرید. دست عشق را بگیرید. عشق که مصیبت را به لذت تبدیل می‌کند، مرگ را به بقا و ترس را به شجاعت.

محافظ من خدا است. نه من، نه شما، نه هزار محافظ اگر تقدیر خدا تعلق بگیرد بر چیزی، نمی‌توانید آن رو تغییر دهید.

من ممکن است نتوانم این تارکی را از بین ببرم ولی با همین روشنایی کوچک فرق ظلمت و نور و حق و باطل رو نشان می‌دهم و کسی که به دنبال نور است، این نور هر چقدر کوچک باشد در قلب او بزرگ خواهد بودمنبع این نوشته : منبع